Tieteen termipankki
fi        looginen päättely
en      logical inference
määritelmä
logiikan sääntöjen mukainen päättely
selite
Looginen päättely on päättelyä, jossa edetään jonkin loogisen päättelysysteemin päättelysääntöjen mukaan premisseistä johtopäätökseen.
Luokitus:
  
filosofia, logiikka, tieteelliset tutkimusmenetelmät
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:looginen_päättely
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus
Hierarkkinen alakäsite: deduktiivinen päättely