Tieteen termipankki
fi        induktiivinen päättely; induktio
sv       induktion
en      inductive reasoning; induction
de      induktion
fr        induction
es      inducción
määritelmä
päättely, joka ei säilytä totuutta
selite
Induktiivinen päättely tai induktio on useimmiten rajallisen kokemusaineiston perusteella yleisen ominaisuuden tai lainalaisuuden päätteleminen. Toisin sanoen johtopäätös ei induktiivisessa päättelyssä seuraa premisseistä välttämättä vaan ainoastaan todennäköisesti.
Yksittäistapauksena induktiivinen päättely merkitsee päättelyä yksittäistapauksesta yleistykseen. Jos esimerkiksi havaitsen tuhat mustaa korppia, päättelen että 1001. korppi on myös musta. Tästä ei kuitenkaan voi olla absoluuttista varmuutta, ja David Hume (1711-1776) tunnetusti huomautti, että vaikka aurinko on noussut aamulla niin kauan kuin kukaan voi muistaa, tästä ei voi pätevästi päätellä, että se nousee myös huomenna. Ei voida edes tietää onko todennäköisempää, että aurinko nousee huomenna kuin se, että aurinko ei nouse huomenna. Tätä kutsutaan induktion ongelmaksi.
Ongelmallisuudestaan huolimatta induktiiviset yleistykset ovat hyvin hyödyllisiä ja sen vuoksi hyvin yleisiä tieteessä. Vaikka premissiä "Se, minkä olemme tähän asti havainneet, on paras oppaamme siihen, mikä pätee havaitsematta jääneeseen" ei voida oikeuttaa, sen avulla voidaan päästä moniin hyödyllisiin johtopäätöksiin, joihin deduktio ei kykene. Hintana on vain uskomuksiin perustuvan tiedon hyväksyminen.
On huomattava, että vaikka induktio yleensä tarkoittaa päättelyä yksityistapauksista yleiseen, tämä ei ole sen olemuksellinen piirre. Laajemmin induktiivisella päättelyllä voidaan tarkoittaa mitä tahansa "tietoa lisäävää" päättelyä tai mitä tahansa ei-deduktiivista päättelyä, jossa johtopäätös ei "sisälly" lähtöoletuksiin. Induktio voi siis olla myös yleisestä erityiseen, erityisestä erityiseen tai yleisestä yleiseen. Esimerkiksi analogiapäättely on induktiivista päättelyä.
huomautus
kr. epagoge
Luokitus:
  
filosofia, filosofia,tieteelliset tutkimusmenetelmät,tieteenfilosofia,logiikka
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:induktio
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: argumentti, looginen pätevyys ja päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, epäpätevä, itsensä kumoava argumentti, johtopäätös, konfirmaatio, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, reductio ad absurdum -argumentti, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus
Hierarkkinen alakäsite: analogia
Lähikäsitteet: abduktio, analogia, deduktiivinen päättely ja induktiologiikka