Tieteen termipankki
fi        demonstraatio; todistus
sv       bevisning
en      demonstration
de      Beweis
fr        preuve
es      certificado
määritelmä
logiikassa päätelmä, joka osoittaa sitovasti eli todistaa
selite
Termiä demonstraatio on käytetty nimenomaan tieteellisen tiedon edellyttämän varmuuden tuottavista päättelyketjuista. Aristoteeliseen tieteenihanteeseen, joka oli vallalla 1600-luvulle saakka, kuului ajatus tieteellisen tiedon kertakaikkisuudesta ja lopullisuudesta. Kun tieto on kerran osoitettu eli demonstroitu tieteellisesti päteväksi, siihen voidaan ehdottomasti luottaa eikä se koskaan vanhene. Uuden ajan tieteenfilosofiset teoriat (erityisesti empirismi, mutta myös rationalismi) ovat luopuneet Aristoteelisesta demonstroitavuuden vaatimuksesta. Niinpä sanakin on teknisessä merkityksessään jäänyt lähinnä loogikkojen käyttöön.
huomautus
lat. demonstro=osoittaa, viitata
Luokitus:
  
filosofia, logiikka,tieteelliset tutkimusmenetelmät,tieteenfilosofia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:demonstraatio
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: päättely ja todistus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, aksiooma, argumentti, deduktiivinen päättely, epäpätevä, induktiivinen päättely, johtopäätös, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus
Koostumussuhteinen alakäsite: deduktiivinen päättely