Tieteen termipankki
fi        epäpätevä; ei-validi
en      non-valid
määritelmä
päättelyssä epäpätevä argumentti tai päätelmä
Luokitus:
  
filosofia, logiikka, tieteelliset tutkimusmenetelmät,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:epäpätevä
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: argumentti, johtopäätös ja päättely
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: abduktio, argumentti, deduktiivinen päättely, demonstraatio, induktiivinen päättely, itsensä kumoava argumentti, johtopäätös, kritiikki, looginen päättely, modus ponendo tollens, modus ponens, modus tollendo ponens, modus tollens, moraalipäättely, päättely parhaaseen selitykseen, reductio ad absurdum -argumentti, syllogismi, teoreettinen päättely ja todistus