Terminological vocabularies
fi        yhdenvertaisuus
määritelmä
tila, jossa ihmiset eivät ole tarkasteltavan tavoitteen tai toiminnan suhteen keskenään eriarvoisessa asemassa ilman hyväksyttävää perustetta
huomautus
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä yhdenvertaisuus ymmärretään yhtä laajasti kuin Suomen perustuslaissa (731/1999) eli se kattaa myös sukupuolten tasa-arvon. Perustuslain mukaan yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan henkilöön liittyvän syyn, kuten sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan tai vammaisuuden, perusteella.
Viranomaisilla on lakisääteinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan ja viranomaisilla on oltava toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen näkökulmasta yhdenvertaisuutta tarkastellaan erityisesti seuraavien henkilöön liittyvien tekijöiden perusteella: ikä, sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen suuntautuminen, perhesuhteet, asuinpaikka, etninen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, vammaisuus, terveydentila, toimintarajoitteisuus ja sosioekonominen asema. Näiden tekijöiden ja niiden yhdistelmien perusteella muodostetaan väestöryhmiä, joita seurataan ja arvioidaan sen selvittämiseksi, miten yhdenvertaisuus palveluissa toteutuu eri väestöryhmissä.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän tulee Suomen perustuslain mukaisesti turvata kaikille riittävät perus- ja ihmisoikeudet sekä sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän tulee myös ehkäistä syrjintää ja edistää tosiasiallisen yhdenvertaisuuden toteutumista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujärjestelmä ei saa asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan.
Perustuslain lisäksi yhdenvertaisuudesta säädetään erityislainsäädännössä, erityisesti yhdenvertaisuuslaissa ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa. Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslaissa säädetään syrjinnän kielloista muun henkilöön liittyvän syyn kuin sukupuolen perusteella. Kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen sekä muu henkilöön liittyvä syy. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) säädetään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. Lisäksi yhdenvertaisuuden toteuttamisesta eri sosiaali- ja terveyspalveluissa säädetään muussa erityislainsäädännössä.
Käsitekaavio: Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä.
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen alakäsite: tosiasiallinen yhdenvertaisuus