Terminological vocabularies
fi        sosioekonominen asema
määritelmä
ihmisen aineellisiin voimavaroihin ja niiden hankkimiseen tarvittaviin edellytyksiin liittyvien tekijöiden kokonaisuus
huomautus
Sosioekonomisen aseman mittareita ovat aineelliset voimavarat, kuten tulot, varallisuus ja asumistaso, ja niiden hankkimisen edellytykset, kuten koulutus, ammatti ja asema työelämässä.
Sosioekonomisella asemalla ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöllä ja niistä saadulla hyödyllä on vahva yhteys. Matala sosioekonominen asema voi hankaloittaa pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja vähentää niistä saatavaa hyötyä. Esimerkiksi hyvin koulutetut ihmiset ovat usein tietoisempia terveyspalveluista ja osaavat hakea paremmin tietoa muun muassa palvelupaikoista ja hoitoon hakeutumisesta kuin vähemmän koulutetut. Pienituloisille taas asiakasmaksut ja matkakulut voivat olla kynnyksenä hoitoon hakeutumiselle tai avun hakemiselle.
Sosioekonominen asema vaikuttaa esimerkiksi siihen, altistuuko ihminen arkisissa elinympäristöissään, kuten työssään ja asumisessaan, terveyttä vaarantaville vai sitä vahvistaville tekijöille. Sosioekonominen asema ja siihen liittyvät perinteet, arvot, asenteet ja sosiaaliset verkostot ohjaavat vahvasti ihmisen elintapoja.
Toisinaan, etenkin yleiskielessä, sosiaalista asemaa käytetään sosioekonomisen aseman synonyyminä. Sosiaalinen asema ymmärretään kuitenkin yleensä laajemmaksi käsitteeksi, jota määrittävät sosioekonomisen aseman lisäksi tai sen sijasta myös monet muut kulttuurisidonnaiset tekijät (esimerkiksi ikään tai muuhun ominaisuuteen perustuva arvostus).
Käsitekaavio: Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä.
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)