Terminological vocabularies
fi        tasa-arvo; tasa-arvoisuus
määritelmä
tila, jossa ihmisten poliittiset ja sosiaaliset oikeudet, mahdollisuudet ja resurssit ovat jakautuneet tasapuolisesti
huomautus
Erotuksena yhdenvertaisuudesta, jossa on usein kyse yksilötason oikeudellisesta kysymyksestä, tasa-arvolla viitataan tasa-arvoisen yhteiskunnan poliittisiin ja sosiaalisiin arvoihin, kuten tasaiseen vallan, resurssien ja hyvinvoinnin jakaantumiseen. Tasa-arvoa käytetään kuitenkin toisinaan myös yhdenvertaisuuden sekä tosiasiallisen yhdenvertaisuuden synonyymina. Kuten yhdenvertaisuuden käsitteessä, myös tasa-arvon käsitteessä voidaan erottaa muodollinen ja tosiasiallinen taso. Muodollinen tasa-arvo tarkoittaa syrjimättömyyttä sekä yhdenvertaisia oikeuksia ja kohtelua. Tosiasiallinen tasa-arvo on tasa-arvoa eri tilanteiden ja niiden lopputulosten suhteen.
Tasa-arvolla viitataan yleisimmin sukupuolten tasa-arvoon. Siitä säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).
Käsitekaavio: Yhdenvertaisuuteen liittyviä käsitteitä.
Source:
  
Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisuuden käsitteet (THL, 2019)