Terminologiset sanastot
fi        perusopetus; peruskoulu (2)
sv       grundläggande utbildning; grundskola
en      primary and lower secondary education; comprehensive school education; comprehensive education
rather than: basic education
not: elementary education /US/; compulsory school
määritelmä
kaikille tarkoitettu yleissivistävä koulutus, jonka lakisääteinen oppimäärän laajuus on yhdeksän vuotta
huomautus
Perusopetusta annetaan peruskouluissa (1). Sen lisäksi sitä voidaan antaa myös kansanopistoissa, aikuislukioissa tai muissa oppilaitoksissa. Perusopetukseen osallistumalla tai hankkimalla muulla tavoin vastaavat tiedot suoritetaan perusopetuslakiin (628/1998) perustuva oppimäärä.
Perusopetus antaa jatko-opintokelpoisuuden (1) toisen asteen koulutukseen.
Perusopetuksesta voidaan käyttää englanniksi joko vastinetta primary and lower secondary education tai comprehensive school education (josta on myös lyhyempi muoto comprehensive education). Basic education on puolestaan vain harvoihin yhteyksiin sopiva vastine.
primary and lower secondary education: Termi primary and lower secondary education kuvastaa perusopetuksen sijoittumista kansainvälisten koulutusjärjestelmäluokitusten (kuten ISCED-luokitus) tasoihin ja antaa siten oikean mielikuvan käsitteestä myös Suomen koulutusjärjestelmää tuntemattomalle vastaanottajalle.
comprehensive school education: Termiä comprehensive school education voidaan käyttää Suomen perusopetus-käsitteen vastineena pitemmän ilmauksen primary and lower seconcary education sijaan esimerkiksi silloin, kun termin ei tarvitse tarkasti kuvastaa perusopetuksen sijoittumista kansainväliseen koulutusjärjestelmäluokitukseen.
Toisekseen termiä comprehensive school education voidaan käyttää, jos on tarve tehdä ero yhtäältä koulussa annettavan perusopetuksen ja toisaalta esimerkiksi sairaalaopetuksen tai kotiopetuksen välillä.
Termin sana comprehensive viittaa siihen, että (Suomen) perusopetus on tarkoitettu koko ikäluokalle eikä oppilaita erotella erityyppisiin kouluihin esimerkiksi koulumenestyksen perusteella. Englanninkielisissä maissa termiä comprehensive school education käytetään laajasti. Kuitenkin esimerkiksi Isossa-Britanniassa käsitejärjestelmä poikkeaa Suomesta: siellä tehdään ero käsitteiden comprehensive school ja grammar school välille – jälkimmäiseen näistä oppilaat valitaan pääsykokeen perusteella.
Käytettäessä perusopetuksesta vastinetta comprehensive school education voi olla hyödyllistä tarkentaa, minkä ikäisenä perusopetukseen Suomessa osallistutaan, sillä muissa maissa comprehensive school education -koulutukseen (1) osallistuvat saattavat olla eri ikäisiä (usein vuotta nuorempia) kuin Suomessa.
comprehensive education: Muotoa comprehensive education voi käyttää pidemmän muodon comprehensive school education sijaan toiston välttämiseksi, kun pitempi muoto on aiemmin mainittu. Pelkkä ilmaus comprehensive education ilman pitempää termimuotoa tai selvää asiayhteyttä saatetaan kuitenkin tulkita merkitsemään kokonaisvaltaista, laaja-alaista tai kattavaa koulutusta (1).
basic education: Perusopetuksesta on aiemmin monissa yhteyksissä käytetty englanniksi termiä basic education. OKSA-sanastossa tämän termin käyttöä perusopetuksen vastineena ei kuitenkaan suositella, koska termi on monitulkintainen ja koska sille on olemassa tarkempia ja kansainvälisesti yleisemmin käytettyjä vaihtoehtoja.
Termiä basic education käytetään eri maissa ja kansainvälisissä organisaatioissa viittaamaan hyvin erilaisiin käsitteisiin. Esimerkiksi Unescon mukaan basic education kattaa koulussa tapahtuvan muodollisen oppimisen lisäksi epämuodollista oppimista sekä arkioppimista. Toisaalta esimerkiksi englannin yleiskielessä basic education -ilmauksella viitataan Suomen perusopetusta huomattavasti suppeampaan käsitteeseen: pelkästään oppimisen alkeisiin, kuten lukemisen sekä yhteen- ja vähennyslaskun oppimiseen.
Termi basic education voi kuitenkin olla hyödyllinen esimerkiksi kun viestitään Suomen perusopetuksesta kansainvälisille koulutusalan asiantuntijoille, joille termi on tuttu myös Suomen perusopetusta vastaavan koulutuksen (1) nimityksenä. Termiä basic education käytettäessä kannattaa varmistaa (muun muassa täsmentämällä ikävuodet, joina perusopetukseen tyypillisesti osallistutaan), että vastaanottaja ymmärtää käsitteen oikein.
Ks. myös perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 koulu, perusopetuksen vuosiluokkien 7–9 koulu.
Käsitteen tunnus: c452
Luokitus:
  
yleinen/yhteinen, perusopetus
  
Käsitekaaviot: Kasvatus, opetus ja koulutus, Koulutusjärjestelmä, Muu koulutuksen henkilöstö, Opintojen ja osaamisen laajuusyksikkö sekä rahoitukseen vaikuttava yksikkö, Nivelvaihe ja siirtymävaihe, Koulutus (1) koulutusasteen, tarkoituksen ja koulutuslajin mukaan, Perusopetuksen lajeja ja Työelämään tutustuminen ja työharjoittelu.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet:
koulutus (1), koulutusmuoto (1) ja yleissivistävä koulutus
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: koulutus, josta ei säädetä koulutuslainsäädännössä, koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, opetushallinnon alan koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, säädösperustainen julkisrahoitteinen koulutus, markkinaehtoinen koulutus, koulutuspolun nivelvaiheen koulutus, vieraskielinen koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, esiopetus, toisen asteen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulutus, taiteen perusopetus, aikuiskoulutus, tutkintokoulutus, henkilöstökoulutus ja oppivelvollisuuteen kuuluva koulutus
Hierarkkiset alakäsitteet: painotettu opetus ja sairaalaopetus
Koostumussuhteinen yläkäsite: koulutusjärjestelmä
Koostumussuhteiset vieruskäsitteet: koulutus (1), ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, esiopetus, toisen asteen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulutus ja taiteen perusopetus