Terminologiset sanastot
fi        esiopetus
ei: esikouluopetus (vanhentunut)
en      pre-primary education; < preschool (3) <kansainvälisissä yhteyksissä käytetty käsite, joka kattaa esiopetuksen lisäksi osan varhaiskasvatuksesta>
määritelmä
varhaiskasvatukselle ominaisia toimintatapoja hyödyntävä koulutus (1), johon osallistutaan pääsääntöisesti oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna ja jonka tavoitteena on edistää lapsen oppimisedellytyksiä
huomautus
Esiopetuksesta on säädetty perusopetuslaissa (628/1998). Perusopetuslain (6 §) mukaan esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus myös varhaiskasvatukseen.
Kunta voi järjestää esiopetuksen itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia sen muulta julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta.
Esiopetusta voi järjestää kunta tai yksityinen perusopetuksen järjestäjä, jolla on opetuksen järjestämisluvan myötä oikeus järjestää myös esiopetusta.
Esiopetusta voidaan antaa päiväkodissa tai peruskoulussa (1).
Määritelmän sana ”pääsääntöisesti” viittaa siihen, että nk. pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla oppilailla esiopetus kuuluu oppivelvollisuuden alkuun.
pre-primary education: Esimerkiksi Britannian, Ranskan tai Yhdysvaltain koulutusjärjestelmissä ei ole Suomen esiopetusta vastaavaa, nimenomaan vuotta ennen oppivelvollisuusikää annettavaa, koulutusta (1). Termi pre-primary education on luotu kuvaamaan Suomen esiopetus-käsitettä, mutta jotta termi ymmärrettäisiin oikein kansainvälisissä yhteyksissä, sen yhteydessä kannattaa mainita, että Suomessa esiopetukseen osallistutaan vuosi ennen oppivelvollisuusikää ja oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän vuotta. (Pelkkä termi pre-primary education saattaa kansainvälisissä yhteyksissä herättää mielikuvan esiopetusikää nuoremmille lapsille annettavasta varhaiskasvatuksesta.)
preschool: Kansainvälisissä yhteyksissä ja monien maiden koulutusjärjestelmissä käytetään käsitettä preschool, mutta preschool kattaa Suomen esiopetusta vastaavan koulutuksen (1) lisäksi 2,5- tai 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille annettavan varhaiskasvatuksen. Tämän vuoksi myös termi preschool Suomen esiopetuksen vastineena kaipaa usein tarkennusta siitä, missä iässä Suomessa esiopetukseen osallistutaan.
Käsitteen tunnus: c450
Luokitus:
  
varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus
  
Käsitekaaviot: Kasvatus, opetus ja koulutus, Koulutusjärjestelmä, Muu koulutuksen henkilöstö, Nivelvaihe ja siirtymävaihe ja Koulutus (1) koulutusasteen, tarkoituksen ja koulutuslajin mukaan.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset yläkäsitteet: koulutus (1) ja koulutusmuoto (1)
Käsitteitä samalla hierarkiatasolla: koulutus, josta ei säädetä koulutuslainsäädännössä, koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, opetushallinnon alan koulutuslainsäädännössä säädetty koulutus, säädösperustainen julkisrahoitteinen koulutus, markkinaehtoinen koulutus, koulutuspolun nivelvaiheen koulutus, vieraskielinen koulutus, yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulutus, taiteen perusopetus, aikuiskoulutus, tutkintokoulutus, henkilöstökoulutus ja oppivelvollisuuteen kuuluva koulutus
Koostumussuhteinen yläkäsite: koulutusjärjestelmä
Koostumussuhteiset vieruskäsitteet: koulutus (1), ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö, varhaiskasvatus, perusopetus, toisen asteen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulutus ja taiteen perusopetus