Terminologiset sanastot 2
fi        arkaluonteinen henkilötieto
en      sensitive data
määritelmä
henkilötieto, josta ilmenee henkilön etninen alkuperä, yhteiskunnallinen tai poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä tietoja, terveystietoja, seksuaalinen suuntautuminen tai käyttäytyminen, rikollinen teko tai sen seuraamus, sosiaalihuollon tarve tai sosiaalipalvelujen tai -etuuksien saaminen
huomautus
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on pääsääntöisesti kiellettyä ja sitä säännellään erikseen. Käsittelyyn voi olla oikeus esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa, kun henkilötietoja käsitellään tieteellistä tutkimusta tai tilastointia varten tai kun henkilötietojen käsittelystä säädetään laissa.
Arkaluonteisista henkilötiedoista muodostettuja tietokokonaisuuksia kutsutaan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa (2016/679) erityisiksi henkilötietoryhmiksi tai henkilötietojen erityisryhmiksi (engl. special categories of personal data).
Käsitekaavio: Henkilötiedot.
Lähde:
  
Tietotekniikan termitalkoot, 2018-04-18
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: henkilötieto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: geneettinen tieto, biometrinen tieto ja terveystieto