Terminologiset sanastot
fi        paikkatieto
sv       geodata pl; geografiska data pl; rumsliga data pl; geografisk information; geoinformation; rumslig information
en      geospatial data pl; geographic data pl; spatial data pl; geospatial information; geographic information; geoinformation; spatial information
määritelmä
tieto reaalimaailman asiasta tai ilmiöstä, jonka sijainti Maan suhteen tunnetaan
huomautus
Paikkatieto sisältää viittauksen tiettyyn paikkaan tai alueeseen. Paikkatieto voi kuvata kohteen sijaintia ja esimerkiksi temaattisia ominaisuuksia tai ajoittavia ominaisuuksia. Paikkatieto kuvaa usein luonnon tai rakennetun ympäristön kohteita, mutta voi kuvata mitä tahansa toimintaa tai ilmiötä, jonka sijainti tunnetaan.
Tiedosta saadaan paikkatietoa georeferoinnin avulla.
Laki paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) koskee sähköisessä muodossa olevaa, Suomen alueeseen liittyvää paikkatietoa.
Paikkatieto voidaan mallintaa kohteena tai peitteenä.
Suomen kielessä paikkatiedolla tarkoitetaan tyypillisimmin dataa, mutta paikkatieto voi olla myös informaatiota tai jopa informaation pohjalta ihmisen muodostamaa tietoa. Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) tekninen komitea 211 on sanastossaan määritellyt erikseen käsitteet ”geographic data” ja ”geographic information”, ja englannin ja ruotsin kielessä paikkatiedolle datana ja informaationa on erilliset termit.
Englannin kielessä geo-alkuiset vastinetermit (esim. geospatial data) viittaavat siihen, että sijainti on määritetty nimenomaan Maan suhteen. Esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston INSPIRE-direktiivissä (2007/2/EY) ja siihen liittyvissä säädöksissä paikkatietoon viitataan termeillä spatial data ja spatial information. Näiden termien käyttö ei kuitenkaan geoinformatiikan alalla ole yleisesti suositettavaa, sillä geoinformatiikassa sijainti on valtaosassa tapauksista määritetty nimenomaan suhteessa Maahan.
Termejä spatial data ja spatial information käytetään geoinformatiikan lisäksi myös muilla aloilla, kuten neurotieteessä ja avaruustutkimuksessa. Näillä aloilla kyseisillä termeillä viitataan muuhun käsitteeseen kuin tässä sanastossa määriteltyyn paikkatieto-käsitteeseen.
Käsitekaaviot: Paikkatieto ja kohde, Paikkatietojärjestelmä, Paikkatietoinfrastruktuuri ja Paikkatietoaineisto ja tietotuote.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen yläkäsite: paikkatietoaineisto