Tieteen termipankki
fi        kategoriaalinen intuitio
en      categorial intuition
de      Anschauung
määritelmä
Husserlin fenomenologiassa tapa, jonka avulla voidaan nähdä kokonainen asiantila
selite
Edmund Husserlin (1859-1938) fenomenologiassa kategoriaalinen intuitio tarkoittaa tapaa, jolla voidaan havaita kokonainen asiantila. Voimme esimerkiksi havaita paperin valkoisuuden. Lause "tämä paperi on valkoista" merkitsee kuitenkin enemmän kuin valkoisuuden havaintoa. Emme voi nimittäin havaita paperin valkoisena olemista. Kategoriaalinen intuitio laajentaa havainnon käsitettä - voimme sen avulla esimerkiksi havaita että paperi on valkoista. Siten kategoriaalisen intuition avulla voidaan havaita asioita yleisellä tasolla, asiantiloja, joilla on looginen rakenne. Siten havainto voi sisältää laajempia merkitysrakenteita ja Husserlin mukaan oikeastaan kaikki havainto on kategoriaalista. Kategoriaalinen intuitio tekee maailmastamme jäsentyneen ja kokemuksesta merkityksellisen.Kategoriaalinen intuitio on keskeinen käsite myös Martin Heideggerin (1889-1976) eksistenssifilosofiassa.
Luokitus:
  
filosofia, mielenfilosofia, tietoteoria,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Filosofia:kategoriaalinen_intuitio
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: fenomenologia, havainto ja intuitio