Terminologiset sanastot
fi        käynnistyspalvelu
en      invoke service
määritelmä
käsittelypalvelu, joka tarjoaa sovellukselle uudelleen hyödynnettäviä, rajapintapalveluiden avulla toteutettuja palveluketjuja
huomautus
Palveluketjulla (engl. service chain) tarkoitetaan toisiaan seuraavista palveluista koostuvaa sarjaa, jossa edellinen on välttämätön seuraavan toteutumiseksi.
Käynnistyspalvelu voi tarjota esimerkiksi palveluketjun, jossa poimitaan sisältöpalvelusta käyttäjän määrittelemä tieto, viedään se analyysipalveluun ja analyysin tulos havainnollistetaan valitun esitystyylin mukaan visualisointipalvelun avulla.
INSPIRE-direktiivissä 2007/2/EY käynnistyspalveluun viitataan ilmaisulla ”palvelut, jotka mahdollistavat paikkatietopalvelujen käynnistämisen”.
Metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 tätä vastaavasta palvelusta käytetään suomeksi termiä prosessigenerointipalvelu.
Käsitekaavio: Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: käsittelypalvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: muunnospalvelu, analyysipalvelu ja visualisointipalvelu