Terminologiset sanastot
fi        kohde; > paikkatietokohde
sv       objekt (2); > rumsligt objekt n (1) <paikkatietokohde>
en      feature; > geographic feature <paikkatietokohde>; > spatial object (1) <paikkatietokohde>
määritelmä
kuvaus reaalimaailman abstraktista tai konkreettisesta asiasta tai ilmiöstä, joka on yksilöitävissä
huomautus
Kohteella tarkoitetaan tietokohdetta; reaalimaailman asian tai ilmiön kuvausta tietojärjestelmässä.
Geoinformatiikassa kohteella on sijaintiominaisuus. Sijaintiominaisuuden omaavasta kohteesta käytetään perinteisesti termiä paikkatietokohde.
Paikkatieto voidaan mallintaa kohteena tai peitteenä.
Kohteet voidaan jakaa yksinkertaisiin kohteisiin ja kompleksisiin kohteisiin.
Käsitekaaviot: Paikkatieto ja kohde, Kohde, Objekti ja objektiluokka ja Tietotyypit.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: yksinkertainen kohde ja kompleksinen kohde
Koostumussuhteinen yläkäsite: karttataso