Terminologiset sanastot
fi        metatieto
sv       metadata pl
en      metadata
määritelmä
tietoresurssia kuvaileva tieto
huomautus
Metatieto kuvaa tietoresurssin kontekstia, sisältöä tai rakennetta sekä ohjaa ja dokumentoi sen käsittelyä ja hallintaa.
Paikkatiedon metatietoelementit on määritelty ISO 19115 -standardissa ja siihen pohjautuvassa kansallisessa JHS 158 -suosituksessa.
Käsitekaaviot: Paikkatietoinfrastruktuuri, Metatieto ja Metatietoja.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: alueellinen kattavuus, historiatieto ja erotustarkkuus
Koostumussuhteinen yläkäsite: tietotuoteseloste
Koostumussuhteinen alakäsite: metatietoelementti