Terminologiset sanastot
<paikkatiedon metatieto>
fi        tietoresurssi; resurssi <INSPIRE>
sv       resurs
en      resource
määritelmä
tietoaineisto, tietotuote tai näihin liittyvä palvelu
huomautus
Paikkatiedon metatiedolla kuvattavia tietoresursseja ovat paikkatietoaineistot, paikkatietoaineistosarjat ja paikkatietopalvelut.
Paikkatiedon metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 tässä määriteltyä vastaavasta käsitteestä käytetään termiä resurssi. Termin resurssi käyttöä tässä merkityksessä ei kuitenkaan muissa yhteyksissä suositella, sillä se viittaa laajempaan käsitteeseen. Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) tekninen komitea TC 211:n Multilingual Glossary of Terms -sanastossa resurssi on määritelty ”tarpeen täyttävä hyödyke, väline tai keino”.
Käsitekaaviot: Metatieto ja Metatietoja.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: tietoaineisto, paikkatietoaineisto, tietotuote, palvelu ja paikkatietopalvelu