Terminologiset sanastot
fi        palvelutarve; palveluntarve
määritelmä
asiakkaan kokema tai todettu tarve saada sellaisia palveluja, jotka asiakkaan, asiantuntijan tai ammattihenkilön arvion mukaan tukevat asiakasta
huomautus
Asiantuntijan tai ammattihenkilön toteama palvelutarve perustuu palvelutarpeen arviointiin, joka tehdään yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Palvelutarve on arvioitava laissa säädetyn ajan kuluessa. Eri laeissa aikarajat ovat erilaisia, ks. palvelutarpeen arviointi.
Terveydenhuollossa osa palvelutarpeista on terveysongelmista johtuvia hoidon tarpeita ja kuntoutuksessa kuntoutustarpeita.
Käsitekaavio: Palvelut.
Lähde:
  
Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanasto (TEM ja STM, 2020)