Läsanvisningar

TEPAs termer, definitioner och kompletterande anmärkningar presenteras i termposter. Varje termpost innehåller uppgifter om ett begrepp. Samma begrepp kan dock vara beskrivet i flera termposter om begreppet finns i flera olika ordlistor.

Följande är ett exempel på hur en termpost kan se ut. Olika uppgifter framträder i olika termposter.

TermpostFörklaring till fält

linje som separerar olika termposter
TSK-julkaisusarja databas från vilken följande termposter härrör
fi        kuntoutuslaitos
finska termen och synonymer; den mest rekommenderade termen visas först
sv       rehabiliteringsinrättning; rehabiliteringsklinik; rehabiliteringsinstitution
den rekommenderade svenska termen och dess godkända synonymer; den mest rekommenderade termen visas först och den termen som motsvarar din sökning visas i rött
inte: rehabiliteringsanstalt
svenska termer som inte ska användas
inte = term som inte ska användas
hellre än = term som inte rekommenderas
definition
verksamhetsenhet där rehabilitering ges
definition är en beskrivning som ska avgränsa begreppet mot relaterade begrepp
anmärkning
Både medicinsk och yrkesinriktad rehabilitering kan ges vid rehabiliteringsinrättningar.
anmärkningar ger tilläggsinformation om begreppet
svenska begreppsdiagram som anknyter sig till begreppet
Källa:
  
FPA-termer – Förmånsrelaterade begrepp, 4 upplagan (TSK 49, 2017)
  
källan till termposten
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite:
kuntoutuksen palveluntuottaja
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: julkisen terveydenhuollon toimintayksikkö
automatiskt samlade länkar till andra begrepp som anknyter sig till begreppet i termposten och som baserar sig på begreppsrelationer i termposterna

Datafälten i TEPA

Termer och synonymer

Den rekommenderade termen framträder i början av termposten efter språkkoden. Synonymerna följer den rekommenderade termen och separeras av semikolon.

Termer som inte rekommenderas

Termer som inte rekommenderas för att de t.ex. är språkligt sett främmande ord i svenskan föregås av "hellre än:". Om en term är avrådd för att den syftar på ett begrepp som inte definieras i termposten eller för att den är föråldrad betecknas den med "inte:". De här beteckningarna ges alltid på samma språk som den icke-rekommenderade termen, t.ex. ”inte” uppges på finska med "ei:" och på engelska med "not:".

Definition

Definitioner är beskrivningar som ska avgränsa begreppet mot relaterade begrepp. Definitionerna skrivs enligt de principer som gäller för terminologiskt arbete. Definitionerna formuleras så att det framgår var i begreppssystemet begreppen finns. Länkar från termer som förekommer i definitioner och anmärkningar hänvisar till andra begrepp som ingår i den samma ordlistan.

Förklaring

Vissa ordlistor innehåller förklaringar i stället för definitioner. Förklaringen beskriver begreppets innehåll, men är inte uppgjord enligt de principer som gäller för terminologiska definitioner.

Anmärkning

I anmärkningarna finns till exempel tilläggsinformation om begreppsinnehållet, exempel och uppgifter om termbruk.

Kontext

I en del av termposterna finns det information om kontexten, dvs. ett textavsnitt där termen förekommer.

Klass

Termposter från IATE och Vetenskapstermbanken i Finland innehåller uppgiften om begreppets klass i den klassifikationen som används i databasen. I IATEs termposter finns också stjärnor som anger hur tillförlitlig termen eller termposten är; om termen har fått fyra stjärnor är den mycket tillförlitlig.

Källa

På fältet Källa ges information om termpostens ursprung. Fältet kan också innehålla en länk via vilken du får mer information om begreppet.

Begreppsdiagram

Begreppsdiagram framställer grafiskt begreppssystemet som består av en uppsättning begrepp och deras inbördes relationer. Relationerna beskrivs med de standardiserade beteckningar för terminologiska begreppsrelationer. Förklaring för de här beteckningarna finns i varje diagram. I begreppsdiagram beskrivs varje begrepp i allmänhet med en term och en definition; om begreppet ingår i ordlistan som en separat termpost är termen angiven med fetstil. Den möjliga siffran framför termen hänvisar till termpostnumret i ordlistan. Begreppsdiagram kan också innehålla exempel och hänvisningar till begrepp som i ordlistan beskrivs med förklaringar.

Automatiskt samlade begreppsrelationer

På slutet av vissa termposter finns automatiskt samlade länkar till andra begrepp som anknyter sig till begreppet i termposten. De här länkarna har grupperats automatiskt enligt relationstyp. Informationen av begreppsrelationer har samlats från ifrågavarande termposten eller andra termposter som innehåller länkar till den. Länkarna har tillagts i det elektroniska materialet för att underlätta användningen och ingår inte alltid i andra publiceringsform av samma material. Meningen är att automatiskt skapade begreppsrelationer hjälper att iaktta vilka begrepp anknyter till en viss termpost. Uppgifter om begreppsrelationer finns endast på finska.

Beteckningar och symboler


För vissa termer och ekvivalenter har också följande symboler använts:
*termförslag (neologism)
föråldrad term
<termen hänvisar till ett vidare begrepp än det definierade begreppet
>termen hänvisar till ett snävare begrepp än det definierade begreppet
~termen hänvisar inte till ett vidare eller snävare begrepp utan till ett begrepp som skiljer sig från det definierade begreppet på ett annat sätt

Termernas genus och numerus har angetts i synnerhet i Terminologicentralens egna ordlistor på följande sätt:
ffemininum
mmaskulinum
nneutrum (också svenskans ett-ord)
plpluralis

I TEPA används standardiserade språkkoder (jfr SFS-ISO 639-1: Kielten nimien tunnukset. Osa 1: Kaksikirjaimiset tunnukset eller SS-ISO 639-1:2005 Språkkoder - Del 1: Tvåställiga bokstavskoder):
fifinska
svsvenska
enengelska
detyska
frfranska
dadanska
nonorska
etestniska
ruryska
esspanska
ititalienska
lalatin
nlnederländska
ptportugisiska

I språkfälten kan det inom snedsteck finnas beteckningar, som preciserar det geografiska området inom vilket termen är i bruk. I TEPA används följande beteckningar för geografiska områden:
/FI/Finland
/SE/Sverige
/GB/Storbritannien
/US/Förenta Staterna
/CA/Kanada
/AT/Österrike
/CH/Schweiz