Terminologiset sanastot
fi        arviointi (2); oppilaan arviointi; opiskelijan arviointi; opintosuorituksen arviointi <korkeakoulut>; > arvostelu
sv       bedömning (1); elevbedömning <oppilaan arviointi>; bedömning av eleven <oppilaan arviointi>; bedömning av den studerande <opiskelijan arviointi>; bedömning av studieprestationer <opintosuorituksen arviointi korkeakouluissa>
inte: utvärdering (2); evaluering (2)
en      assessment (1); student assessment <oppilaan tai opiskelijan arviointi>; > assessment of learning; > assessment of learning outcomes <oppimistulosten arviointi>; > assessment for learning <formatiivisessa arvioinnissa>; > marking <arvostelu>; > grading <arvostelu>
rather than: pupil assessment <oppilaan arviointi>
not: evaluation (2)
määritelmä
arviointi (1), jonka tavoitteena on oppilaan tai opiskelijan oppimisen, osaamisen tai oppimistulosten arvottaminen
huomautus
Perusopetuslain (628/1998) mukaan oppilaan arvioinnissa arvioidaan oppilaan oppimista, työskentelyä, käyttäytymistä ja opintosuorituksia.
Arviointia (2) voidaan tehdä opintojen aikana ja opintojen päättyessä (nk. päättöarviointi). Opintojen aikaista arviointia (2) on esimerkiksi kokeen tai tentin pisteyttäminen ja kurssiarvosanan antaminen.
Arvioinnin (2) tyyppejä ovat numeerinen arviointi ja sanallinen arviointi.
arvostelu: Termiä arvostelu käytetään suppeammassa merkityksessä; esimerkiksi kokeen arvostelu.
assessment (1): Englannin termi assessment viittaa tavoitteen ja tuloksen vertailuun mittausten perusteella, joten se voidaan kääntää suomeksi paitsi sanalla ”arviointi”, myös sanalla ”mittaaminen”.
assessment / evaluation: Kun on kyse yksilön oppimisen, osaamisen tai oppimistulosten arvioinnista (2), englannin kielessä käytetään termiä assessment, ei evaluation. Englannin termi evaluation tarkoittaa arvottavaa analyysia, ja koulutuksen alalla evaluation liittyy lähinnä järjestelmän tason arviointiin (1) (esimerkiksi koulutuksen arviointi).
assessment / evaluation: Esimerkki englannin termien evaluation ja assessment käytöstä opetus- ja koulutusalalla:
fi: Tämän oppimisen ja osaamisen arviointiin perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa kohdentuneen arvioinnin tarkoituksena on [--].
en: The purpose of this evaluation focusing on the assessment of learning and competence in comprehensive school education and general upper secondary education is to [--].
pupil assessment: Oppilaan arvioinnista suositetaan käyttämään englanninkielistä vastinetta student assessment vastineen pupil assessment sijaan. Termiä pupil assessment voidaan kuitenkin käyttää EU-yhteyksissä, ks. tarkemmin käsitteen oppilas kohdalta.
Käsitteen tunnus: c594
Luokitus:
  
perusopetus, ammatillinen koulutus, lukiokoulutus, korkeakoulut
arviointi
  
Käsitekaaviot: Oppijan oppimisen, osaamisen ja oppimistulosten arviointi, Muutoksenhaku arviointiin (2), Suorituksen uusiminen ja arvosanan korottaminen, Arviointi ja Arviointeihin liittyviä käsitteitä.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite:
arviointi (1)
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: kansallinen arviointi, paikallinen arviointi, ulkoinen arviointi, itsearviointi (1), vertaisarviointi (1), systemaattinen arviointi, diagnostinen arviointi, summatiivinen arviointi, koulutuksen arviointi, oppimistulosten arviointi, otantaperustainen arviointi, kriteeriperustainen arviointi, teema-arviointi ja laadun arviointi
Hierarkkiset alakäsitteet: osaamisen arviointi (1), osaamisen arviointi (2), sanallinen arviointi, numeerinen arviointi, päättöarviointi ja itsearviointi (2)
fi        arviointi (1)
sv       utvärdering (1); evaluering (1); > bedömning (2) <oppijan tai opintosuorituksen arviointi>
en      evaluation (1); > assessment (2) <oppijan, oppimisen tai opintosuorituksen arviointi>
määritelmä
tarkastelun kohdetta koskevan tiedon analysointi ja tulkitseminen ja niiden pohjalta tehtävä kohteen arvottaminen
huomautus
Arviointi (1) tehdään arviointikriteerien tai tavoiteasetannan perusteella.
Arviointi (1) voi kohdistua esimerkiksi toiminnan tai sen tulosten laatuun tai tehokkuuteen.
Opetustoimen alueella tehtävää arviointia (1) ovat mm. opintosuoritusten arviointi (ks. arviointi (2)) ja koulutuksen arviointi.
utvärdering / bedömning: Ruotsin kielessä terminkäyttö poikkeaa suomen kielestä. Tässä määritellystä yläkäsitteestä arviointi (1) sekä käsitteestä koulutuksen arviointi käytetään termiä utvärdering, kun taas mm. käsitteistä oppilaan arviointi, opiskelijan arviointi ja opintosuorituksen arviointi (ks. arviointi (2)) käytetään termiä bedömning.
assessment (2): Englannin termi assessment (2) viittaa ennen kaikkea mittausten perusteella tehtävään tavoitteen ja tuloksen vertailuun, ja suomeksi assessment käännetään usein sanalla mittaaminen. Termiä assessment käytetään myös käsitteen oppilaan arviointi / opiskelijan arviointi / opintosuorituksen arviointi (ks. arviointi (2)) englanninkielisenä vastineena.
Ks. myös arviointikriteeri.
Käsitteen tunnus: c750
Luokitus:
  
yhteinen/yleinen
arviointi
  
Käsitekaaviot: Oppijan oppimisen, osaamisen ja oppimistulosten arviointi, Suorituksen uusiminen ja arvosanan korottaminen, Arviointi, Arviointeihin liittyviä käsitteitä ja Laatukäsitteitä.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: arviointi (2), kansallinen arviointi, paikallinen arviointi, ulkoinen arviointi, itsearviointi (1), vertaisarviointi (1), systemaattinen arviointi, diagnostinen arviointi, summatiivinen arviointi, koulutuksen arviointi, oppimistulosten arviointi, otantaperustainen arviointi, kriteeriperustainen arviointi, teema-arviointi ja laadun arviointi
fi        koulutuksen arviointi; < arviointi (3)
en      evaluation of education; < evaluation (3)
määritelmä
arviointi (1), jossa selvitetään, missä määrin opetus (1) tai koulutus (1) on saavuttanut lainsäädännön mukaiset tavoitteensa
huomautus
Koulutuksen arviointi koskee kaikkia koulutusasteita. Koulutuksen arvioinnilla pyritään tukemaan koulutuksen (1) toteuttamista ja kehittämistä ja parantamaan oppimisen edellytyksiä.
Koulutuksen järjestäjällä voi olla velvollisuus arvioida järjestämäänsä koulutusta (1) itse (ks. itsearviointi (1)) ja osallistua ulkopuolisen tahon tekemään koulutuksen arviointiin (1) (nk. ulkoinen arviointi).
Käsitteen tunnus: c642
Luokitus:
  
yleinen/yhteinen, perusopetus, lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulut
arviointi
  
Käsitekaavio: Arviointi.
Lähde:
  
Opetus- ja koulutussanasto (OKSA), 3. laitos (OKM, 2024:13) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: arviointi (1)
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: arviointi (2), kansallinen arviointi, paikallinen arviointi, ulkoinen arviointi, itsearviointi (1), vertaisarviointi (1), systemaattinen arviointi, diagnostinen arviointi, summatiivinen arviointi, oppimistulosten arviointi, otantaperustainen arviointi, kriteeriperustainen arviointi, teema-arviointi ja laadun arviointi
fi        arviointi
sv       utvärdering; bedömning <oftast på förhand>; evaluering
en      evaluation; assessment; > review; > appraisal; > ex-ante evaluation; > ex-post evaluation
määritelmä
toiminta, jossa tuotetaan laadullinen tulkinta kohteesta
huomautus
Laadullinen tulkinta voi koskea ensinnäkin kohteen arvon määrittämistä, kuten sitä, kuinka onnistuneena toimintaa pidetään. Toiseksi laadullinen tulkinta voi liittyä kohteen luonteen kuvaamiseen, kuten siihen, millä tavalla toiminnan vaikutukset ovat syntyneet.
Arviointi voi kohdistua esimerkiksi valtionavustushakemuksen valtionavustuskelpoisuuden edellytyksiin. Arviointi voi kohdistua myös esimerkiksi toiminnan päättymisen jälkeisiin vaikutuksiin.
Valtionapuviranomainen tai muu toimivaltainen toimija tekee arviointia esimerkiksi osana valtionavustuspäätöksen valmistelua. Tällöin arviointia tehdään valtionavustushakemusten perusteella.
Valtionavustuksen hakija tai saaja tekee tai teettää arviointia esimerkiksi osana oman toimintansa vaikuttavuuden kehittämistä. Esimerkiksi järjestö voi arvioida, miten sen ikääntyneille järjestämällä ystävätoiminnalla on saavutettu tavoitteeksi asetettu vaikutus eli se, että osallistujien yksinäisyyden tunne vähentyy. Jos osallistujien yksinäisyyden tunne ei ole vähentynyt toivotusti, toimintaa kehitetään arvioinnissa saadun ymmärryksen avulla.
Termeistä: Seuranta tarkoittaa eri asiaa kuin arviointi, eikä seuranta-sanaa (sv: uppföljning, en: monitoring) pidä siksi käyttää arvioinnin merkityksessä. Seurannassa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää arvioinnissa.
Termeistä: Arviointi-sanaa (sv: utvärdering, bedömning, evaluering, en: evaluation, assessment) käytetään monessa merkityksessä. Valtionavustustoiminnan yhteydessä arviointi-termiä suositetaan käytettäväksi tässä määritellyssä, toiminnan luonnetta kuvaavassa merkityksessä. Kun kuvataan toiminnan toteuttamista, suositetaan sen sijaan käytettäväksi tarkempia käsitteitä ja termejä arviointiprosessi (sv: utvärderingsprocess, en: evaluation proces, assessment process) tai arviointitarkastelu (sv: analys som ingår i utvärderingsprocess, analys som ingår i bedömningsprocess, en: evaluative analysis).
Termeistä: Ruotsin bedömning-termillä viitataan yleensä suunnitteilla olevaan toimintaan, kun taas utvärdering-termillä viitataan nykyiseen tai jo toteutuneeseen asiaan.
Termeistä: Englannin review-termiä suositetaan käytettäväksi valtionavustushakemusten arvioinnin yhteydessä. Appraisal-termiä voidaan käyttää toiminnan tai suunnitelman yleiseen arviointiin ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Ex-ante evaluation viittaa arviointiin, joka tehdään ennen toiminnan toteuttamista. Ex-post evaluation puolestaan viittaa toiminnan jälkeen tehtävään arviointiin.
definition
verksamhet där man tar fram en kvalitativ tolkning av ett objekt
anmärkning
En kvalitativ tolkning kan för det första gälla värderingen av ett objekt, såsom hur lyckad man anser verksamheten vara. För det andra kan en kvalitativ tolkning gälla en beskrivning av objektets natur, såsom på vilket sätt verksamhetens effekter har uppkommit.
En bedömning kan inriktas till exempel på förutsättningarna för att en ansökan om statsunderstöd ska ge rätt till statsunderstöd. En utvärdering kan inriktas till exempel på effekterna efter att en verksamhet har avslutats.
En statsbidragsmyndighet eller en annan behörig aktör gör en bedömning till exempel som en del av beredningen av ett statsunderstödsbeslut. Då görs bedömningen utifrån ansökningarna om statsunderstöd.
Den som ansöker om statsunderstöd eller mottagaren av statsunderstöd gör eller låter göra en utvärdering till exempel som en del av utvecklingen av den egna verksamhetens genomslag. Till exempel kan en organisation utvärdera hur den vänverksamhet för äldre personer som den ordnar har uppnått den effekt som ställts upp som mål, dvs. att deltagarna känner sig mindre ensamma. Om deltagarnas känsla av ensamhet inte har minskat på önskat sätt, utvecklas verksamheten utifrån den förståelse som utvärderingen har gett.
Om termerna: Uppföljning betyder inte samma sak som utvärdering och ordet uppföljning (fi: seuranta, en: monitoring) ska därför inte användas i betydelsen utvärdering. Den information som samlats in vid uppföljning kan utnyttjas vid utvärdering.
Om termerna: Termen utvärdering (fi: arviointi, en: evaluation, assessment) används i många betydelser. I samband med statsunderstödsverksamhet rekommenderas att termen utvärdering används i den betydelse som avses här för att beskriva verksamhetens karaktär. När man beskriver genomförandet av verksamheten rekommenderas att man använder de exaktare begreppen och termerna utvärderingsprocess (fi: arviointiprosessi, en: evaluation process, assessment process) eller analys som ingår i utvärderingsprocess (fi: arviointitarkastelu, en: evaluative analysis).
Om termerna: Termen bedömning används oftast om bedömning som gäller planerad verksamhet, medan termen utvärdering oftast används om utvärdering av något befintligt eller genomfört.
Om termerna: Det rekommenderas att den engelskspråkiga termen review används i samband med ansökningar om statsunderstöd. Termen appraisal kan användas för allmän utvärdering av en verksamhet eller plan innan finansieringsbeslut fattas. Ex-ante evaluation hänvisar till utvärdering som görs innan verksamheten genomförs. Ex-post evaluation å andra sidan hänvisar till utvärdering som görs efter verksamheten.
definition
activity producing a qualitative interpretation of a subject
note
Firstly, a qualitative interpretation may involve deciding the value of the subject, for example how successful the activity is considered to be. Secondly, a qualitative interpretation may involve describing the nature of the subject, such as how the effects of the activity were produced.
For example, evaluation may relate to the conditions for the eligibility for a government grant of a government grant application or cover post-activity effects.
Evaluation may be carried out by a government grant authority or other competent party, for example as part of the preparation of a government grant decision on the basis of government grant applications.
A government grant applicant or recipient may also carry out or commission evaluation, for example to improve the ability to have an effect of its own activities. An organisation may evaluate how its friendship activities for older people have achieved the effect, set as an objective, of alleviating the feeling of loneliness among participants. If loneliness among the participants has not been reduced as expected, the activity is developed through the understanding gained from the evaluation.
Term note: Monitoring is not the same as evaluation and the word 'monitoring' (fi: seuranta, sv: uppföljning) should not be used in that sense. Information gathered through monitoring can be used for evaluation.
Term note: 'Evaluation' and 'assessment' (fi: arviointi, sv: utvärdering, bedömning) are used in several senses. For the purposes of government grant activities, they should be used in the sense defined here, describing the qualitative nature of the activity. When describing the implementation of the activity, more precise concepts and terms of 'evaluation process' (fi: arviointiprosessi, sv: utvärderingsprocess) or 'evaluative analysis' (fi: arviointitarkastelu, sv: analys som ingår i utvärderingsprocess, analys som ingår i bedömningsprocess) should be used instead.
Term note: In Swedish, 'bedömning' usually refers to activities that are being planned, while 'utvärdering' refers to activities that are ongoing or have already happened.
Term note: For the purpose of evaluating government grant applications, the term 'review' should be used. 'Appraisal' may refer to an overall assessment of an activity or plan before any decisions on financing are made. The term 'ex-ante evaluation' refers to an evaluation carried out before the action is implemented, and the term 'ex-post evaluation' can be used for an evaluation carried out after the action has been completed.
Käsitekaaviot: Arviointi ja Arvioinnin toteuttaminen.
Begreppsdiagram: Utvärdering och Genomförande av utvärdering.
Concept diagrams: Evaluation and Performing evaluation.
Lähde:
  
Valtionavustustoiminnan sanasto, 2. laajennettu laitos (VM, 2023) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan arviointi, valtionavustustoiminnan arviointi, vaikutusten arviointi, vaikuttavuuden arviointi ja hankkeen ohjaamista tukeva arviointi
fi        arviointi
määritelmä
tietojen kokonaisuus, joka muodostuu tilanteen arvioinnista, tavoitteen saavuttamisen arvioinnista tai muutoksen arvioinnista sekä kyseisen arvioinnin tekijästä
huomautus
Tietokomponentin tyyppi: luokka
Käsitekaavio: Arvioinnit.
Lähde:
  
  

Muut sanastot
fi        arviointi
sv       utvärdering; uppskattning; bedömning; värdering
Lähde:
  
  
fi        arviointi
sv       bedömning; utvärdering; evaluering; bedömning av elever; bedömning av studerande; utvärdering av utbildningens resultat
Lähde:
  
Finsk-svensk utbildningsordlista (Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005)
  
fi        arviointi
sv       bedömning
Lähde:
  
Finsk-svensk-finsk idrottsordlista (Forskningscentralen för de inhemska språken, 2005)
  
en      estimation
fi        arviointi
Lähde:
  
Englantilais-suomalai(s-englantilai)nen kemian perussanasto (SKS, 2013/1999)
  
fi        arviointi
sv       bedömning; värdering; uppskattning
en      assessment; estimation
de      Beurteilung f ; Schätzung f
et       hinnang; hindamine
Lähde:
  
Vesiensuojelun sanakirja (Vesi- ja ympäristöhallitus, 1988)
  

IEC Electropedia
fi        arviointi
sv       utvärdering
en      evaluation (of a residual current)
de      Bewertung (eines Fehlerstroms) f
fr        mesure (d'un courant différentiel) f
ru       сравнение
definition
function consisting in giving to the residual current device the possibility to operate, when the detected residual current exceeds a specified reference value
Luokitus:
  
Electrical accessories
  
Lähde:
  
IEC Electropedia 2017-10, IEV 442-05-25
  

Tieteen termipankki
fi        arviointi
en      evaluation; rating
määritelmä
1. Näytteen ominaisuuksien mittaaminen aistinvaraisella
menetelmällä
2. Numeerisen arvon antaminen näytteen aistittavalle
ominaisuudelle
3. Arviointitulos
Luokitus:
  
elintarviketieteet, aistinvarainen tutkimus
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Elintarviketieteet:arviointi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsite: arviointitulos
fi        arviointi
määritelmä
antaa tietoa siitä, miten opetuksen tavoitteet on saavutettu ja miten ne voitaisiin saavuttaa vielä paremmin
selite
Arviointi voi olla valtakunnallista, kunnan tasolla tapahtuvaa tai koulukohtaista koulun toiminnan arviointia tai oppilaan arviointia. Vanhemmat voivat olla mukana koulun toiminnan arvioinnissa sekä oman lapsensa kehityksen arvioinnissa.
Luokitus:
  
kasvatustieteet, didaktiikka,opetussuunnitelma
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kasvatustieteet:arviointi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: koulun itsearviointi ja oppilaan arviointi
fi        arviointi (ehdotettu)
en      evaluation (suositeltu)
määritelmä
Sosiolingvistisessä kertomustutkimuksessa kertomuksen kärjen, ”pointin” (engl. point), oikeutuksen ilmaiseminen.
selite
Arvioinnissa kertoja tuo esille sen, mikä tekee kertomuksesta kertomisen arvoisen, kerrottavan. Arviointia voidaan tehdä suoraan tai epäsuorasti, sanallisesti tai sanattomasti. Karkeasti voidaan erotella kerrottavuuden perustelu tapahtuneen epätavallisuudella ja toisaalta sen henkilökohtaisella merkityksellä kertojalle.
Arvioinnin keinoiksi on eritelty muun muassa seuraavat: toisto, korjaus, takautuma, varaus, kieltoilmaukset, kontrastoivat ilmaukset, modaaliteetit, kuvailevat ilmaukset, ei-kielelliset poikkeamat, vahvistaminen, vertaaminen ja selittäminen.
Luokitus:
  
kirjallisuudentutkimus
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kirjallisuudentutkimus:arviointi
  
fi        arviointi
en      evaluation 
Luokitus:
  
sosiaalipsykologia
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Sosiaalipsykologia:arviointi
  
fi        arviointi
sv       bedömning; utvärdering
en      assessment; estimation; evaluation
de      Bewertung; Beurteilung
fr        évaluation
Luokitus:
  
ympäristötieteet
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Ympäristötieteet:arviointi
  

IATE1
fi        arviointi
sv       värdering
en      appraisal;
evaluation;
estimate;
valuation
de      Bewertung
fr        estimation;
évaluation;
taxation;
appréciation
da      vurdering;
værdiansættelse
Luokitus:
  
ECONOMICS
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1253602)
  
fi        arviointi
en      audit assessement
Luokitus:
  
management
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (3579651)
  
fi        arviointi
sv       utvärdering
en      evaluation
de      Evaluation
fr        évaluation
da      evaluering
Luokitus:
  
medical science
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1573754)
  
fi        risteily; arviointi;
arviointi;
risteily
sv       kryssning
en      cruising
de      Kreuzfahrt
fr        croisière
da      krydstogt
Luokitus:
  
ENVIRONMENT
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (45878)
  
fi        arviointi
sv       värdering
en      appraisal
de      Bewertung
fr        expertise
da      vurdering
Luokitus:
  
ENVIRONMENT
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (45199)
  
fi        arviointi (★★☆☆)
sv       arbetsvärdering (★★★☆)
en      appraisal (★★★☆)
de      Beurteilung (★★★☆)
fr        appréciation (★★★☆)
da      jobvurdering (★★★☆)
Luokitus:
  
LAW
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1391673)
  

IATE2
fi        arviointi
sv       utvärdering
en      assessment
de      Bewertung
fr        évaluation
da      vurdering
Luokitus:
  
materials technology
  
Luotettavuus:
  
★★☆☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (2205548)
  
fi        arviointi (★★★☆)
sv       utvärdering (★★★☆)
en      evaluation (★★★★)
de      Bewertung (★★★☆)
fr        évaluation (★★★☆)
da      vurdering (★★★☆)
Luokitus:
  
chemistry
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (3535203)
  
fi        arviointi
sv       evaluering
en      evaluation
de      Bewertung;
Evaluation
fr        évaluation
Luokitus:
  
data processing
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1484827)
  
fi        arviointi
sv       kostnadskalkylering
en      estimating
de      Veranschlagen;
Kostenschaetzen
fr        établissement d'un devis
da      udarbejdelse af et overslag
Luokitus:
  
communications
building and public works
ECONOMICS
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1416199)
  

IATE3
fi        arviointi
sv       taxering
en      assessment;
valuation for tax purposes;
tax assessment
fr        établissement de l'impôt
da      ligning
Luokitus:
  
LAW
FINANCE
  
Luotettavuus:
  
★★★☆
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (1620421)
  
fi        arviointi (★★★☆)
sv       utvärdering (★★★☆)
en      evaluation (★★★☆)
de      Evaluierung (★★☆☆)
fr        évaluation (★★★☆)
da      evaluering (★★★☆)
Luokitus:
  
EUROPEAN UNION
documentation
POLITICS
ECONOMICS
FINANCE
  
Lähde:
  
IATE 01.08.2023, Euroopan unioni (3577074)