Tieteen termipankki
fi        narratiivinen katsaus
en      narrative review; unsystematic narrative review
määritelmä
ei-systemaattinen kirjallisuuskatsaus
selite
Narratiiviset katsaukset laaditaan valikoiden. Kaikkia aihetta käsitteleviä tutkimuksia ei huomioida vaan laatija valitsee tutkimukset, jotka tukevat haluttua näkökulmaa ja täyttävät hänen määrittelemänsä kriteerit. Ne eivät siis ole systemaattisia.
Narratiivisten katsausten tuottamisen menetelmiä ei aina kuvata läpinäkyvästi, ja lopputulos riippuu laatijan tekemistä painotuksista.
Vastaanottajan näkökulmasta narratiiviset katsaukset voivat olla helpommin lähestyttäviä ja ymmärrettäviä kuin systemaattiset katsaukset, sillä narratiiviset katsaukset mahdollistavat aiheen kontekstualisoinnin ja koherentin kokonaisuuden rakentamisen systemaattisia katsauksia paremmin.
huomautus
Esimerkiksi Tiedeneuvonnan kehittämishanke Sofin [https://acadsci.fi/sofi/ilmiokartta_raportti/ digitaalisen median vaikutuksia tarkastelevassa ilmiökartassa] on tuotettu sekä narratiivisia (myytin kumoava katsaus ja argumenttikatsaus) että systemaattisia katsauksia (evidenssikooste).
Luokitus:
  
tiedeneuvonta
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Tiedeneuvonta:narratiivinen_katsaus
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: kirjallisuuskatsaus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: teemakatsaus, katsauskooste, asiantuntijasynteesi ja systemaattinen katsaus
Hierarkkiset alakäsitteet: teemakatsaus ja asiantuntijasynteesi