Tieteen termipankki
fi        parallelismi; kerto
sv       parallell
en      parallelism
de      Parallelismus
fr        parallélisme
määritelmä
samansuuntaisuus tai yhdenmukaisuus retorisena kuviona
selite
Parallelismi on yleisnimitys tyylikeinoille, joissa tavu, sana, säe tai kokonainen episodi toistuu, mutta ei identtisenä. Parallelismi voi ilmetä myös vastakohtaa ilmaisevalla rakenteella, kun toistuva sana tai ilmaus saa rinnalleen synonyymisen (esim. murhe/suru), antiteettisen (murhe/ilo) tai analogisen (murhe/kaiho) rinnakkaiskuvion. Runoudessa tavua, sanaa tai säettä koskeva parallelismi ilmenee alkusointuna (alliteraatio), sisäsointuna (assonanssi), loppusointuna (riimi) ja puolisointuna.

"Parallelismus membrorum" (latinan jäsenten rinnakkaisuus) tarkoittaa säkeiden kertoa: esim. itämaisessa runoudessa yleistä tapaa esittää sama asia eri sanoin kahdella säkeellä.
huomautus
Kreikan parallelos=rinnakkainen
Luokitus:
  
kirjallisuudentutkimus, runouden tutkimus, retoriikka,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kirjallisuudentutkimus:parallelismi
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: antiteesi
Hierarkkinen alakäsite: limikkäiskerto