Tieteen termipankki
fi        paradigmaattinen suhde; valinnan akseli
määritelmä
samaan kielelliseen ympäristöön sopivien kielisysteemin yksiköiden (vaihtoehtoisuus)suhde
selite
Kahden muodon kuuluminen samaan paradigmaan (esim. sanan kirja muotojen kirjassa ja kirjasta suhde) edustaa paradigmaattista suhdetta. Paradigmaattista on myös esim. eri lekseemien vaihtoehtoisuus tietyssä syntaktisessa asemassa, johon tietynlaiset elementit sopivat: isä / bussi / äidin tilaama paketti / se tulee illalla. Sanarakenteessa taas paradigmaattinen ympäristö on muotin muuttujaosa, jossa on paikka leksikaaliselle ainekselle: ilo-/ viha-/ kiukku-inen. Sanan paradigmaattista ulottuvuutta edustaa myös taivutusparadigma.
huomautus
Roman Jakobsonin poeettisen kielen teoreemassa käytetty termi valinnan akseli (suom. Leino 1982) tarkoittaa kielisysteemin paradigmaattista ulottuvuutta.
Luokitus:
  
kielitiede, fonologia, morfologia, syntaksi, tekstintutkimus, sananmuodostus,
  
Lähde:
  
Tieteen termipankki 03.08.2023, Kielitiede:paradigmaattinen_suhde
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Lähikäsitteet: paradigma ja syntagmaattinen suhde