Tieteen termipankki
fi        hypoteettis-deduktiivinen tieteenkäsitys
määritelmä
Tieteenkäsitys, jonka mukaan hypoteeseja ei tarvitse etukäteen perustella empiirisen aineiston ja siitä tehtävien induktiivisten yleistysten avulla, vaan niitä voi testata dedusoimalla hypoteeseistä seurauksia ja tarkastelemalla niiden totuutta
selite
Hypoteettis-deduktiivisessa tieteenkäsityksessä suhtaudutaan kriittisesti empiirisen aineiston pohjalta tehtyihin yleistyksiin ja tähän pohjautuvaan keksimisen logiikkaan. Sitä pidetään sisällöllisesti tyhjänä ilmauksena, koska keksiminen, luovuus ja älyllinen intuitio ovat psykologisia ilmiöitä eivätkä logiikan tai tieteenfilosofian tutkimuskohteita.
Luokitus:
  
filosofia, filosofia, tieteenfilosofia, tieteelliset tutkimusmenetelmät,
  
Lähde:
  
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: hypoteettis-deduktiivinen metodi ja päättely
Hierarkkinen alakäsite: hypoteesi