Terminologiset sanastot
fi        palvelurajapinta
sv       servicegränssnitt n
en      service interface; application programming interface; API
määritelmä
sovellusten välinen rajapinta
huomautus
Usein termiä palvelurajapinta käytetään virheellisesti viittaamaan rajapintapalveluun; tässä merkityksessä termiä ei tulisi käyttää. Palvelurajapinta on määritelty menetelmä, kun taas rajapintapalvelu on määritellyn menetelmän toteutus.
Englannin termiä API (suom. ohjelmointirajapinta) käytettiin alun perin ohjelmistokomponenttien välisistä rajapinnoista, mutta nykyisin termin käyttö on laajentunut niin, että termillä viitataan myös verkkopalveluiden (1) rajapintoihin. Näin ollen termeistä service interface ja API on tullut lähes synonyymeja keskenään.
Käsitekaavio: Paikkatietopalvelu.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: rajapinta
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: käyttöliittymä