Terminologiset sanastot
fi        rajapintapalvelu
mieluummin kuin: verkkopalvelu (2)
sv       gränssnittsservice
hellre än: webbtjänst (2); nättjänst <INSPIRE>
en      web service (2)
rather than: ~ network service <INSPIRE>
määritelmä
palvelurajapinnan mukainen palvelu, joka tarjotaan sovelluksen avulla tietokoneverkon kautta toisen sovelluksen saataville
huomautus
Rajapintapalveluun viitataan usein (virheellisesti) termillä palvelurajapinta. Tällaista terminkäyttöä tulisi kuitenkin välttää. Vrt. käsite palvelurajapinta.
INSPIRE-direktiivissä rajapintapalvelusta on käytetty englanniksi termiä network service ja suomeksi termiä verkkopalvelu. Näiden termien käyttöä tässä merkityksessä ei kuitenkaan suositella muissa kuin INSPIRE-yhteyksissä. Termillä verkkopalvelu tarkoitetaan suomen kielessä yleisesti ihmisten käyttämiksi tarkoitettuja palveluita, ks. verkkopalvelu (1) . Englannin termillä network service puolestaan viitataan järjestelmiin ja ohjelmistoihin, jotka palvelimille on asennettava, jotta rajapintapalveluita voidaan tarjota.
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY tarkoitettuja rajapintapalveluita ovat hakupalvelu, katselupalvelu (eli karttakuvapalvelu), latauspalvelu (eli kohdepalvelu) ja muunnospalvelu.
Käsitekaaviot: Paikkatietopalvelu ja Rajapintapalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite:
palvelu
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: paikkatietopalvelu, käyttöliittymäpalvelu ja verkkopalvelu (1)
Hierarkkiset alakäsitteet: metatietopalvelu, hakupalvelu, sisältöpalvelu, karttakuvapalvelu, kohdepalvelu, käsittelypalvelu, muunnospalvelu, analyysipalvelu, visualisointipalvelu, tallennuspalvelu ja paikannuspalvelu