Terminologiset sanastot
<INSPIRE>
fi        yksilöivä resurssitunniste
sv       unik resursidentifierare
en      uniform resource identifier
rather than: unique resource identifier <metatietoa koskeva komission asetus (EY) N:o 1205/2008>
määritelmä
tunnus, joka yksilöi tietoresurssin yksikäsitteisesti
huomautus
INSPIRE-direktiivin (2007/2/EC) mukaan yksilöivä resurssitunniste annetaan tietoresursseista ainoastaan tietoaineistoille ja tietoaineistosarjoille - siis ei palveluille. JHS 193:ssa vastaavasta käsitteestä eli tietoaineistoille ja tietoaineistosarjoille annettavasta yksilöivästä tunnuksesta käytetään termiä aineistotunnus.
Yksilöivän resurssitunnisteen tehtävänä on yksilöidä tietoresurssi. Tietoresurssi voidaan lisäksi kuvailla metatiedon avulla.
INSPIRE-direktiivissä viitataan tunnukseen termillä tunniste, ja tämän mukaisesti INSPIREn käyttämä termi on yksilöivä resurssitunniste (eikä yksilöivä resurssitunnus).
Metatietoa koskevassa komission asetuksessa (EY) N:o 1205/2008 tästä käsitteestä on käytetty englanniksi termiä unique resource identifier. Tämän termimuodon käyttöä muissa yhteyksissä ei suositella.
Käsitekaavio: Metatietoja.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite:
tunnus
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: ulkoinen kohdetunnus