Terminologiset sanastot
fi        muunnos; muuntaminen
sv       omvandling; konvertering
en      transformation; conversion
määritelmä
tietojen muuttaminen muodosta toiseen
huomautus
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY mukaan muunnos voi olla esimerkiksi tiedostomuodon muuttamista, kielen kääntämistä, geometrian muunnosta tai skeeman muuntamista.
Asetuksen (EY) N:o 976/2009 muuttamisesta latauspalvelujen ja muunnospalvelujen osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1088/2010 mukaisia muunnostyyppejä eli muunnoskategorioita ovat koordinaattijärjestelmään liittyvä muunnos (coordinate reference system transformation) ja tietomallimuunnos (data model transformation).
Englannin termejä transformation ja conversion käytetään toistensa synonyymeina, kun puhutaan esimerkiksi tietomallin tai skeeman muuntamisesta. Koordinaattien muuntamiseen liittyvät termit coordinate transformation ja coordinate conversion viittaavat kuitenkin eri käsitteisiin.
Käsitekaaviot: Rajapintapalveluiden tietotekniikkaa ja Muunnospalvelut.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkinen yläkäsite: toiminto
Käsitteet samalla hierarkiatasolla: kysely ja spatiaalinen operaatio
Hierarkkiset alakäsitteet: koordinaattioperaatio, koordinaattimuunnos, koordinaattikonversio ja tietomallimuunnos