Terminologiset sanastot
fi        paikkatietoinfrastruktuuri
sv       infrastruktur för geografisk information; infrastruktur för rumslig information
en      infrastructure for spatial information; spatial data infrastructure
määritelmä
rakenne, joka muodostuu paikkatietoaineistoista, niiden hyödyntämistä tukevista palveluista, aineistoja ja palveluita kuvailevista metatiedoista sekä tietojen luovuttamista, saatavuutta ja käyttöä koskevista sopimuksista sekä koordinointi- ja seurantamekanismeista
huomautus
Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurista (INSPIRE, infrastructure for spatial information in Europe) säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2007/2/EY.
Käsitekaavio: Paikkatietoinfrastruktuuri.
Lähde:
  
Geoinformatiikan sanasto, 4. laitos (TSK 51, 2018) – PDF
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteiset alakäsitteet: paikkatietoportaali ja paikkatietoaineisto