Terminologiset sanastot
fi        tilannekuva
sv       lägesbild
en      situation picture; situational picture; < situation awareness
määritelmä
koottu kuvaus vallitsevista olosuhteista, käsillä olevan tilanteen synnyttäneistä tapahtumista, tilannetta koskevista taustatiedoista ja tilanteen kehittymistä koskevista arvioista sekä eri toimijoiden toimintavalmiuksista
huomautus
Tilannekuvaa tarvitaan päätöksenteon tueksi.
Tilannekuva voidaan käsittää myös suppeammin tarkoittamaan vain esimerkiksi karttaa ja suullista tai kirjallista tietoa esillä olevasta tilanteesta.
Tilannekuvia voi olla yksityiskohtaisuudeltaan ja tarkastelutasoltaan erilaisia, jolloin voidaan puhua strategisesta, operatiivisesta tai taktisesta tilannekuvasta.
Määritelmän mukaisesta tilannekuvasta (konkreettinen kuvaus) käytetään englanniksi termejä situation picture ja situational picture, mutta jos termillä tilannekuva viitataan konkreettisen kuvauksen lisäksi esimerkiksi tilannekuvatoimintaan tai tilaan, jossa tilanteesta on pystytty muodostamaan kuva, voidaan käyttää termiä situation awareness.
Käsitteen tiedot perustuvat Kokonaisturvallisuuden sanastoon (TSK 50, 2017).
definition
sammanställd beskrivning av rådande omständigheter, de händelser som lett till den aktuella situationen, bakgrundsinformation om situationen, uppskattningar av situationens utveckling och olika aktörers handlingsberedskap
anmärkning
En lägesbild behövs som stöd för beslutsfattandet.
En lägesbild kan också uppfattas som mer begränsad så att den avser endast till exempel en karta och muntlig eller skriftlig information om den aktuella situationen.
Lägesbilder kan vara olika till sin detaljnivå och granskningsnivå, varvid man kan tala om en strategisk, operativ eller taktisk lägesbild.
Om en lägesbild enligt definitionen (konkret beskrivning) använder man på engelska termerna situation picture och situational picture, men om man med termen lägesbild förutom en konkret beskrivning hänvisar exempelvis till lägesbildsverksamhet eller till ett tillstånd där man har kunnat bilda sig en uppfattning om läget, kan man använda termen situation awareness.
Informationen om begreppet baserar sig på Ordlistan om övergripande säkerhet (TSK 50, 2017).
Käsitekaavio: Organisaation toiminta ja tilannekuva.
Begreppsdiagram: En organisations verksamhet och lägesbild.
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)
  
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Hierarkkiset alakäsitteet: strateginen tilannekuva ja operatiivinen tilannekuva