Terminologiset sanastot
fi        strateginen toiminta
sv       strategisk verksamhet
en      strategic activities pl
määritelmä
organisaation ydintehtävän toteuttamiseen tähtäävä toiminta, jolla määritetään organisaation toiminnan päälinjoja ja tarvittavia resursseja, arvioidaan toimintaympäristön muutoksia ja valmistaudutaan tulevaisuuteen
huomautus
Organisaation ydintehtävällä tarkoitetaan tehtävää, jonka julkisen hallinnon organisaatio on saanut tai ottanut hoidettavakseen lain nojalla.
Strateginen toiminta on pitkän aikavälin toimintaa.
definition
verksamhet som syftar till att genomföra en organisations kärnuppgift och genom vilken man slår fast huvudlinjerna för organisationens verksamhet och de resurser som behövs, bedömer förändringar i verksamhetsmiljön och förbereder sig för framtiden
anmärkning
Med organisationens kärnuppgift avses den uppgift som en organisation inom den offentliga förvaltningen har fått eller åtagit sig att sköta med stöd av lag.
Strategisk verksamhet är långsiktig verksamhet.
Käsitekaavio: Organisaation toiminta ja tilannekuva.
Begreppsdiagram: En organisations verksamhet och lägesbild.
Lähde:
  
Sisäisen turvallisuuden sanasto (Sisäministeriö, 29.6.2023)