Lukuohje

TEPAn sisältämät termit, määritelmät ja niitä täydentävät huomautukset esitetään sanastossa termitietueina. Kukin termitietue sisältää yhden käsitteen tiedot. Sama käsite voi kuitenkin olla kuvattuna monenakin termitietueena, jos sitä on käsitelty useissa toisistaan riippumattomissa sanastoissa.

Seuraavassa on esimerkki Sanastokeskuksen sanaston termitietueesta. Termitietueessa voidaan esittää tällaisia tietoja.

TermitietueKenttien selitteet

termitietueita erottava viiva
Terminologiset sanastot tietokanta, josta alla olevat termitietueet ovat peräisin
fi        avainsanapilvi; tunnistepilvi
suomenkieliset termit ja synonyymit; suositettavin ensimmäisenä, jos termejä on useita. Hakua vastannut termi näytetään punaisella.
mieluummin kuin: tagipilvi; tägipilvi
hylättävät termit
mieluummin kuin = termi, jonka käyttöä ei suositella
ei = termi jota ei tule käyttää
sv       taggmoln n; etikettmoln n
ruotsinkieliset termit ja synonyymit, suositettavin ensimmäisenä (n = ett-suku)
en      tag cloud
englanninkieliset termit ja synonyymit, suositettavin ensimmäisenä
määritelmä
graafinen esitys yhteen tai useampaan sisältöön liitetyistä tunnisteista
määritelmä on käsitteen kuvaus, jonka tulee erottaa käsite sen lähikäsitteistä
huomautus
Esimerkkejä sisällöistä, joita voidaan kuvata avainsanapilven avulla, ovat blogien merkinnät ja verkkosivustoilla julkaistut uutiset. Avainsanapilven tarkoitus on antaa havainnollinen ja tiivis kuva kohteena olevasta sisällöstä ja helpottaa tiedon hakemista ja löytymistä. Esimerkiksi blogista muodostetun avainsanapilven sanoja napsauttamalla käyttäjä voi löytää häntä kiinnostavat merkinnät.
Avainsanapilvessä sanojen kirjainkoko kuvaa usein niiden yleisyyttä: sanat, joilla sisältöä on useimmin kuvattu, esitetään suurimmalla kirjainkoolla ja harvimmin käytetyt sanat pienimmällä. Avainsanapilvi voidaan esittää esimerkiksi verkkosivun sivupalkissa.
huomautukset täydentävät määritelmää antamalla lisätietoja käsitteen sisällöstä
Käsitekaavio: Sisältö.
suomenkieliset käsitekaaviot, jotka liittyvät tähän käsitteeseen
Lähde:
  
Sosiaalisen median sanasto (TSK 40, 2010)
  
termitietueen lähde
automaattisesti kootut käsitesuhteet
Koostumussuhteinen alakäsite: tunniste
Automatisoidusti luotu lista lähikäsitteistä

TEPAssa käytetyt tietokentät

Termi ja synonyymit

Termitietueen alussa esitetään kielikoodin ja sisennyksen jälkeen käsitteen ensisijainen suositeltava termi, jonka perässä tulevat synonyymit puolipisteellä erotettuina.

Hylättävät termit

Jos termiä ei suositeta käytettäväksi esimerkiksi kielellisistä syistä, termiä edeltää merkintä "mieluummin kuin". Jos termi on hylättävä siksi, että se viittaa muuhun kuin tietueessa määriteltävään käsitteeseen tai se on vanhentunut, sitä edeltää merkintä "ei". Nämä merkinnät ovat kieliriippuvaisia: esimerkiksi ruotsiksi ei-suositettava termi ilmaistaan merkinnällä "hellre än" ja hylättävä termi merkinnällä "inte" ja englanniksi merkinnöillä "rather than" ja "not".

Määritelmä

Määritelmät ovat käsitteiden kuvauksia, joiden tulee erottaa käsite sen lähikäsitteistä. Terminologisiin sanastoihin sisältyvät määritelmät on laadittu terminologiassa käytettyjen yleisten periaatteiden mukaisesti. Määritelmät on muotoiltu siten, että niiden avulla voidaan tunnistaa kunkin käsitteen paikka käsitejärjestelmässä. Määritelmissä ja huomautuksissa linkitetyt termit viittaavat samassa sanastossa toisaalla määriteltyihin käsitteisiin.

Selite

Joissakin sanastoissa on määritelmien sijaan selitteitä. Selite kuvaa käsitteen sisältöä, mutta se ei vastaa niitä periaatteita, joita terminologisen määritelmän kirjoituksessa käytetään.

Huomautus

Määritelmää täydentävissä huomautuksissa on muun muassa esitetty lisätietoja käsitteen sisällöstä, annettu esimerkkejä ja tietoja termien käytöstä.

Konteksti

Eräisiin termitietueisiin on merkitty konteksti eli lauseyhteys, jossa termi esiintyy.

Luokka

IATEn ja Tieteen termipankin aineistoihin sisältyy kuhunkin termitietueeseen tieto ko. käsitteen luokasta. IATEn aineistoihin sisältyy myös kunkin termin tai termitietueen luotettavuus yhdestä neljään tähdellä. Neljä tähteä tarkoittaa erittäin luotettavaa termiä.

Lähde

Lähdekenttä kertoo, mistä aineistosta termitietue on peräisin. Tämä kenttä voi sisältää linkin, jonka kautta löytyy enemmän tietoa käsitteestä.

Käsitekaaviot

Käsitekaavioiden tarkoitus on visualisoida käsitteiden välisiä yhteyksiä ja auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia. Käsitekaaviot kuvaavat käsitteiden ja niiden välisten käsitesuhteiden muodostamaa järjestelmää. Käsitekaavioissa on käytetty terminologisten käsitesuhteiden standardisoituja merkintätapoja. Merkintöjen selitteet ovat jokaisessa käsitejärjestelmäkaaviossa. Käsitekaavioissa kutakin käsitettä on yleensä kuvattu termin ja määritelmän avulla. Lisäksi kaavioissa voi olla esimerkkejä ja viittauksia sanastossa selitteiden avulla kuvattuihin käsitteisiin. Sanastossa omana termitietueenaan esiintyvien käsitteiden termit on esitetty lihavoituina. Mahdolliset numerot termien edessä viittaavat erillisen sanastojulkaisun tietuenumeroihin.

Automaattisesti kootut käsitesuhteet

Osaan aineistoista on termitietueen loppuun lisätty tietyn aineistokokonaisuuden sisältämien tietojen perusteella automaattisesti koottuja ja ryhmiteltyjä käsitesuhteita. Linkit voivat olla peräisin näkyvillä olevasta tietueesta tai muista tietueista, joissa on linkki tähän tietueeseen. Nämä tiedot on lisätty sähköisen aineiston käyttämisen helpottamiseksi eivätkä ne aina sisälly muihin julkaisumuotoihin. Automaattisesti koottujen käsitesuhteiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää hahmottamaan, mitä muita käsitteitä kyseiseen tietueeseen liittyy.

Käytetyt lyhenteet ja erikoismerkit


Termien ja erikielisten vastineiden yhteydessä on eräissä tapauksissa käytetty myös seuraavia merkintöjä:
*termiehdotus
vanhentunut termi
<termi viittaa määriteltyä käsitettä laajempaan käsitteeseen
>termi viittaa määriteltyä käsitettä suppeampaan käsitteeseen
~termi ei viittaa laajempaan eikä suppeampaan käsitteeseen vaan jollain muulla tavalla määritellystä käsitteestä poikkeavaan käsitteeseen

Termien suvut ja luvut on varsinkin Sanastokeskuksen laatimissa sanastoissa merkitty seuraavasti:
ffeminiini
mmaskuliini
nneutri (myös ruotsin ett-suku)
plmonikko

Termitietueissa määritellyille käsitteille annetut vieraskieliset vastineet on merkitty standardisoiduin kielten tunnuksin (vrt. SFS-ISO 639-1: Kielten nimien tunnukset. Osa 1: Kaksikirjaimiset tunnukset). TEPAssa käytetyt kielten tunnukset ovat:
datanska
desaksa
enenglanti
esespanja
etviro
fisuomi
frranska
ititalia
lalatina
nlhollanti
nonorja
ptportugali
ruvenäjä
svruotsi

Kielikentissä vinoviivojen sisällä olevat merkinnät tarkentavat maantieteellisen alueen, jolla termiä kyseisellä kielellä käytetään. TEPAssa käytetyt aluemerkinnät ovat:
/FI/Suomi
/SE/Ruotsi
/GB/Iso-Britannia
/US/Yhdysvallat
/CA/Kanada
/AT/Itävalta
/CH/Sveitsi